ارزش نان (قسمت اول)

مقدمه دکتر الکسیس کارل(Alex’s Carrel) دانشمند و محقق معروف فرانسوی، در کتاب انسان موجود ناشناخته می گوید: ((از طرفی مجلات و روزنامه ها نیز نفوذ و تأثیر فراوانی در زندگی ما می کنند.مطبوعات منحصراً به سود ایجاد کننده، تبلیغ می نمایند و منافع خوانندگان مصرف کننده را در نظر نمی گیرند. به طور مثال وانمود کرده‌اند که نان سفید، از نان سبوس دار بهتر و سالم تر است زیرا اگرچه