خواب قیلوله

سرد ترین زمان شبانه روزی،نیم ساعت یا یک ساعت مانده به اذان صبح است،و این سردی،یعنی تولید بلغم،و یکی از علائم زیادی بلغم،فراموشی است و درمانآن بیدار شدن قبل از اذان صبح است و مزاج عبادت هم ،گرم تر است، پس عبادت از بیماری ها جلوگیری می کند. بر عکس،گرمترین ساعات روز که تقریبا موقع اذان ظهر است و مزاج خواب هم سرد است و خواب قلیله از حرارت بدن