تدابیرطبی بهار

تدابیر فصل 🌸 بهار 🌸 : تدبیر ۱⃣ = بدن را با غذاهای طبی🍲 از اخلاط فاسد پاک کنیم 🧹 تدبیر ۲⃣ = خونگیری🩸مثل فصد و حجامت و زالو و … تدبیر ۳⃣ = برای افرادی که با استفراغات طبی مشکل دارند مثل قی 🤮 و حجامت 😲 و … بهترین کار کم خوری وپرهیز است 🥣🍵✅ تدبیر ۴⃣ = از پرخوری و در هم خوری پرهیز کردن 🍵🍵🍮🍰🥧🚫🚫 تدبیر