خواص میوه ها و گیاهان دارویی: دارچین

پوست شاخه های درختی است. بسیار خوشبو و تندبو و تند طعم، سرخ رنگ و شیرین و قلم های آن باریک و نازک و بسیار درهم پیچیده و بلند است. مخصوصاٌ اگر از شاخه های نورستۀ آن جدا شده باشد. طبیعت آن: در آخر دوم گرم و خشک و قوّت آن تا پانزده سال باقی می ماند. افعال و خواص آن: بسیار لطیف کننده و بازکننده و مفرح نفس است