نوشیدنی برای تقویت اعصاب

تحقیقات پژوهشگران طب سنتی درباره گیاه گل گاو زبان بیانگر آن است که این گیاه برای تقویت سیستم عصبی مفید است. مزاج گل گاو زبان گرم و تر است و گرمی آن به اعتدال نزدیک است. مخصوصا، رطوبت نوع تازه آن بیشتر است. گیاهانی که مزاج گرم و تر دارند برای بسیاری از مردم مفید هستند؛ عوارض ندارند و یا اینکه عوارض کمی دارند. مزاج انسان را از اعتدال دور