مزاج شناسی

تاثیر مزاج در زندگی 🔸مزاج در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله تفکرات، تخیلات، عواطف انسانی و سایر مسائل روحی و جسمی او تاثیر‌گذار است، به طوری که حتی تعیین شغل و علاقه‌های یک فرد تحت تأثیر نوع مزاج او است. 🔸 طبق تقسیم بندی کلی که انجام شده است، مزاج‌ها در انسان به دو نوع مزاج گرم و سرد تقسیم می‌شوند که از این میان، مزاج گرم به دو