محصولات تازه موجود شده

ب ♦️محصولات زیر فراهم و آماده توزیع میباشد.👇 🔹️روغن ارده کنجد یک لیتر ۱۰۲۰۰۰تومان 🔹️ روغن ارده کنجد دولیتر ۱۸۹۰۰۰ ت 🔹️روغن ارده کنجد سه لیتر ۳۰۱۰۰۰ ت 🔹️ روغن ارده کنجد چهار لیتر ۳۷۱۰۰۰ ت 🔹️روغن زیتون فرا بکر نیم لیتر ۸۴۰۰۰ت 🔹️ روغن زیتون بکر نیم لیتر ۶۲۰۰۰ ت 🔹️روغن زیتون فرا بکر یک لیتر ۱۳۵۰۰۰ ت 🔹️روغن زیتون بکر یک لیتر ۱۲۰۰۰۰ ت 🔹️شربت نعنا عسلی سالم