مزاج شناسی

تاثیر مزاج در زندگی 🔸مزاج در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله تفکرات، تخیلات، عواطف انسانی و سایر مسائل روحی و جسمی او تاثیر‌گذار است، به طوری که حتی تعیین شغل و علاقه‌های یک فرد تحت تأثیر نوع مزاج او است. 🔸 طبق تقسیم بندی کلی که انجام شده است، مزاج‌ها در انسان به دو نوع مزاج گرم و سرد تقسیم می‌شوند که از این میان، مزاج گرم به دو

مزاج های چهارگانه

مزاج ها در طب سنتی که از مخلوط شدن عناصر چهارگانه (آب، آتش، باد، خاک) در بدن پیدا می‌شود. طبق ذخیره خوارزمشاهی از تاثیر این ۴ عنصر، ۹ حالت مختلف پدید می‌آید که آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم با این توضیح که ۴ تای ابتدایی مزاج‌های اصلی نامیده می‌شود: ۱. مزاج گرم و خشک (صفراوی) ۲. مزاج گرم و‌تر (دموی) ۳. مزاج سرد و خشک (سوداوی) ۴. مزاج سرد