خواص نمک ها

در مورد نمک ۳۰ میلیون مقاله نوشته شده است و از آن طرف هم امام صادق(ع) فرموده اند:((کسی که غذایی را با نمک شروع کند و با نمک تمام کند ۷۰ بیماری از او دفع می شود)) و بهترین نمک،نمک دریاست. نمک،گرم است و پوست سر را نیز سفت میکند و تنها داروی معدنی است که سریع جذب بدن می شود،یک پَر نمک میتواند بدن را گرم کند. بی حسی