درمان انواع تب

🍀تنقیه،تب را به شدت پایین می آورد و روده را پاک می کنه و اگر تنقیه نشد ترکیب(فلوس+ترنجبین) را جوشانده (۲،۳قل بزند) و بخورید هم مسهل است و هم تب را پایین می آورد و خاکشیر هم برای درمان تب خوب است.🍀 🍀درمان تب عفونی یا ناشناخته:سیاه دانه(۳ تا۲۱ دانه).اگر طفل باشد روغن سیاهدانه میدهیم(۱ تا۳ قطره) و اگر خوب نشد ، فاصله مصرف را کم میکنیم،(هر ۴ ساعت) و