مزاج های چهارگانه

مزاج ها در طب سنتی که از مخلوط شدن عناصر چهارگانه (آب، آتش، باد، خاک) در بدن پیدا می‌شود. طبق ذخیره خوارزمشاهی از تاثیر این ۴ عنصر، ۹ حالت مختلف پدید می‌آید که آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم با این توضیح که ۴ تای ابتدایی مزاج‌های اصلی نامیده می‌شود: ۱. مزاج گرم و خشک (صفراوی) ۲. مزاج گرم و‌تر (دموی) ۳. مزاج سرد و خشک (سوداوی) ۴. مزاج سرد